Lisateenused

 • Majandusaasta aruanne mittekliendile

 • Vanade perioodide korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine

 • Raamatupidamise sisekorra eeskirjade koostamine

 • Vahearuannete esitamine ( nt. pangale )

 • Töölähetuste vormistamine ( korraldus, TL aruanne )

 • Statistika aruannete koostamine

 • Lepingute koostamine

 • Tööleping

 • Käsundusleping

 • Töövõtuleping

 • Ostu-Müügileping jne.

 • Ametikirjade vormistamine:

 • Käskkiri

 • Volikiri

 • Garantiikiri

 • Juhatuse otsus

 • Akt

 • Avaldus jne.

 • Dokumentide skänneerimine, kopeerimine ja tekstide trükkimine.

 • Riigihangete dokumentide kokkupanemine